Koncepce rozvoje a řízení Základní školy Kralovice (akt. k 1. 9. 2023)

Simona Zemanová  |   2058x  |  


KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRALOVICE

 

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730


Obsah:

                I.     Charakteristika školy

                II.    Vize

                III.   Koncepce školy na období 2020 – 2025

 

 

 

V Kralovicích, dne 28. 8. 2023                               Mgr. Miroslava Kronďáková

                                                                                       

 

 

 

I. Charakteristika školy


Název a adresa školy:  Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

                                     Nová 730, 331 41 Kralovice

 

 

Zřizovatel:  Město Kralovice, Markova 2, 331 41 Kralovice


Co můžeme nabídnout:


·         Tradici školního vzdělávání, široký spádový obvod školy, dobrou dopravní obslužnost

·         Školu moderního typu užívající nové formy a metody práce s prvky digitálního vzdělávání

·         Školu budovanou na principu otevřenosti, liberálního a demokratického přístupu, komunikativnosti

·         Školní poradenské zařízení

·         Modernizované učebny (jazykové, počítačové i učebny odborných předmětů)

·         Kvalitní zázemí pro sportovní vyžití (vnitřní i venkovní)

·         Školní družinu se čtyřmi odděleními (1.- 5. ročník) s nadstandardními prostorovými podmínkami a vybavením

·         Samostatnou školní jídelnu s kvalitní stravou, respektující zásady zdravého životního stylu

·         Informační centrum pro trávení volného času

·         Školní zahradu, dílny, cvičnou kuchyni (k výuce pracovní výchovy)

·         Menší kolektivy žáků (průměrná naplněnost tříd činí 21 žáků)


A proč právě k nám? / Silné stránky školy:


·         Aprobovaná výuka angličtiny od 1. třídy

·         Cizojazyčné vzdělávání ve třech jazycích (AJ, NJ, RJ)

·         Zahraniční zájezdy do Velké Británie, Německa, Rakouska

·         Plavecký,  lyžařský výcvik, dopravní výchova

·         Kvalitní program primární prevence

·         Péče o žáky talentované a mimořádně nadané

·         Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (individuální integrace žáků do běžných tříd; uplatňování inkluzívního vzdělávání)

·         Tradiční, skupinové i projektové vyučování

·         Účast na sportovních akcích

·         Tuzemské exkurze a školní výlety (i vícedenní)

·         Zapojení školy do rozvojových projektů, realizovaných prostřednictvím EU fondů

·         Příznivé klima

·         Aprobovanost pedagogů; zájem o další vzdělávání a zvyšování kvalifikace

·         Kvalifikovaná činnost školního poradenského zařízení (speciální pedagog, výchovný poradce, školní asistenti, preventista sociálně patologických jevů)

·         Kladný vztah k žákům

·         Dobré materiální zázemí a vybavení učeben

·         Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na další stupně vzdělávání

·         Elektronické vedení třídní knihy; Bakaláři OnLine; Komens

·         Program Školní online pokladna (bezhotovostní školní platby)

·         Google Classroom jako jednotná digitální platforma

 

II. Vize školy:

                

Buďme školou, kde dítě, učitel i zákonný zástupce jsou partnerem, nikoliv podřízeným."

Budujme školu, do které se všichni těší a neradi ji opouštějí, tj. školu, na kterou se s úctou

a láskou vzpomíná.


III. Koncepce rozvoje a řízení školy na období 2020 – 2025        (aktualizace k 1. 9. 2023)


Koncepce rozvoje a řízení školy je stále se vyvíjející koncept dalšího směřování školy, který vychází z analýzy současného stavu a zároveň navazuje na předchozí zpracované koncepce školy. Je to dokument, který by měl pružně reagovat na společenské dění a stanovit kroky k adaptaci školy na měnící se požadavky v oblasti výchovy a vzdělávání.


Jsem přesvědčena o tom, že každý ředitel/ka by měl mít jasnou vizi, kam má jeho škola směřovat. Tuto svoji vizi však nemůže naplňovat bez spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci, žáky a zřizovatelem školy. Proto by měl ředitel/ka školy  uvedeným partnerům vlastní vizi nejen představit jako hotový produkt, ale měl by také vycházet z jejich představ o budoucím vývoji školy. Při tvorbě své koncepce jsem vycházela mj. ze závěrů dotazníkového šetření Mapa školy, Klima školy, dále interního šetření ČŠI ve kterých byly hodnoceny různé oblasti chodu školy (kvalita výuky, bezpečnost prostředí, mezilidské vztahy aj.), a to žáky, zákonnými zástupci i zaměstnanci školy.

Plán dalšího rozvoje školy respektuje aktuální situaci školy, vychází z předchozí koncepce, kterou dále rozvijí; inspiruje se úspěchy, poučuje se z chyb a nedostatků.

 

Při tvorbě koncepce nelze opomenout faktory, které významně ovlivňují zákonné zástupce při výběru školy. Nejnovější studie ukazují, že mezi ně patří následující kritéria:

 

·         Pověst školy

·         Příznivé klima školy, bezpečnost školního prostředí

·         Vyučovací metody, formy hodnocení

·         Materiální vybavenost školy

·         Možnosti vedení distanční výuky

·         Zaměření školy nebo rozšířená výuka

·         Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, talentované a mimořádně nadané

·         Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školu

 

Škola má své limity - materiální, prostorové, personální i finanční, a proto je třeba se zaměřit na jejich účelné, nápadité a plné využívání.

Škola má téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích,

 a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu jako takovou.

 


Úkoly trvalého charakteru / Priorita:


 • Poskytnout žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání podle vytvořeného školního vzdělávacího programu
 • Respektovat zásady rovného přístupu ke vzdělávání
 •        Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě
 •        Rozvíjet osobnost každého žáka, vést jej k samostatnému myšlení a sebereflexi, k týmové práci a vzájemnému hodnocení
 •        Naplňovat vlastního školní vzdělávací plán ve všech ročnících, průběžně hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP
 •        Posilovat roli a motivaci učitelů a snažit se o maximální kvalifikovanost
 •        Budovat dobré pracovní vztahy s učiteli, vytvářet příležitosti pro spolupráci a profesionální dialog, stabilizovat kolektiv
 •        Podporovat ovzduší příznivé pro růst a inovace
 •        Trvale zlepšovat pracovní prostředí a podmínky práce
 •        Napomáhat toku informací ve škole /neformální pracovní a provozní porady/
 •        Rozvíjet loajalitu ke škole a zájem o vše, co souvisí s chodem školy
 •        Rozvíjet kognitivní dovednosti žáků, podporovat projektové myšlení
 •        Podporovat rozvoj gramotnosti (čtenářské, matematické, přírodovědné, počítačové i finanční), rozvoj komunikativních kompetencí
 •        Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji
 •        Podporovat digitalizaci výuky, zajistit technickou i odbornou podporu pro výuku na dálku
 •        Rozvíjet a upevňovat spolupráci se zákonnými zástupci a veřejností
 •        Spolupracovat s ŠPZ, nabízet žákům i zákonným zástupcům kvalitní výchovnou a metodickou pomoc
 •        Spolupracovat se školskou radou, zřizovatelem a sociálními partnery školy
 •        Posílit prestiž učitelů
 •        Zachovat dobré jméno školy, obstát v konkurenci škol
 •        Zamezit odchodu žáků na jiné školy zkvalitňováním výuky pomocí nových metod  a forem práce
 •        Vylepšovat vztah učitel - žák, podporovat důvěru mezi učitelem, žákem a zákonným zástupcem
 •        Větší měrou zapojovat žáky, zákonné zástupce i širokou veřejnost do života školy

 

 


Hlavní strategické cíle:


1.       Vzdělávací program školy

 

Cíl:

 

Plnit vlastní školní vzdělávací program "Učíme se pro život", se zaměřením na osvojení

a utvrzení základního učiva. Postupně přehodnocovat přístup k učivu a tematickým plánům předmětů tak, aby byla potlačena encyklopedičnost výuky. Preferovat důkladné osvojení

 a procvičení učiva. Rozšiřující učivo zařazovat dle schopností žáků. Realizovat mezipředmětové vazby. Vytvářet vzdělávací příležitosti pro žáky podle jejich schopností, požadavků a potřeb. Usilovat o systematický individuální přístup k žákům školy s ohledem

na žáky zdravotně a sociálně znevýhodněné, žáky s vývojovými poruchami učení, ale i na žáky talentované. Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji. Nadále podporovat rozvoj ICT na škole. Efektivně využívat informační technologie v praktickém životě. Posilovat tělesnou zdatnost žáků a jejich pozitivní vztah k pohybu. Podněcovat vlastní úsudek, jeho formulaci a prezentaci (kritické myšlení). Podporovat inkluzívní vzdělávání, multikulturní výchovu. Spolupracovat s ŠPZ.


Prostředky k dosažení cíle:

 

Účast na odborných seminářích a webinářích.

Zajistit zdroje pro výuku při nových formách a metodách práce. Oceňovat nové metody

 a formy práce, preferovat jiné způsoby vyučování než frontální. Zařazovat netradiční formy výuky a hodnocení (slovní, formativní). Implementovat prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky.

Organizovat školní kola soutěží pro talentované žáky.

Podporovat výjezdy  žáků do Velké Británie, Německa či Rakouska. Podporovat studium metodiky výuky cizích jazyků  u stávajících kvalifikovaných učitelů; umožnit studijní výjezdy v rámci programu Erasmus+, či Šablon.


 

2.       Organizace a řízení školy


Cíl:

 

Zpracovat organizační řád školy se všemi kompetencemi, organizační dokumentaci školy

a vnitřní přepisy, průběžně je analyzovat a postupně inovovat dle záměru rozvoje školy

a potřeb. Pružně reagovat na změny v souvislosti s novou legislativou.

Intenzivně spolupracovat se zřizovatelem, plnit jeho úkoly.

 Hledat příležitosti k posílení rozpočtu školy, usilovat o zlepšení vybavenosti školy.

Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy. Podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i správních zaměstnanců, oceňovat náměty a realizaci nových postupů. Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.

Nadále vést a zkvalitňovat webové stránky školy.

Udržovat naplněnost školy.

 

Prostředky k dosažení cíle:

 

Naprostá transparentnost ve vztahu školy ke zřizovateli, poskytovat základní, pravdivé

a objektivní informace o škole, spolurozhodovat v zásadních otázkách.

Spolupracovat se školskou radou a vnímat ji jako strategického partnera.

 

 

3.       Klima školy, oblast personální

 

Cíl:

 

Zaměřit se na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů, jenž je dán především:

·         vztahy mezi učiteli a žáky

·         mezi učiteli a ostatními pracovníky

·         učiteli a zákonnými zástupci

·         vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem

·         vztahy mezi žáky samotnými

Udržet a zvyšovat odbornou a pedagogickou způsobilost. Umožnit další osobní růst zaměstnanců.

Dbát na spolupráci a sounáležitost obou stupňů školy.

Vést žáky ke zdravému životnímu stylu i postoji; aktivně upevňovat a rozvíjet pravidla chování a spolupráce; posilovat přirozený respekt žáků k pedagogům.

Preventivně předcházet kázeňským problémům.

Vést transparentní a srozumitelnou komunikaci vedení vůči zaměstnancům.

Vědomě pracovat s rozvojem psychické hygieny pedagogů; účinnou prevencí předcházet syndromu vyhoření.

 

Prostředky k dosažení cíle:

 

Svědomitě vykonávat práci třídního učitele, systematicky pracovat s žáky.

Získávat informace o potřebách žáků prostřednictvím "Žákovského parlamentu".

Zaměřit se na dodržování školního řádu a řádů učeben; kontrolu školního prostředí.

Jasně definovat cíle a přispět tím k dobré organizovanosti a správnému vedení zaměstnanců.

Motivovat zaměstnance průhledným systémem vyplácení mimotarifních složek platu.

Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, dbát na nepropustnost interních záležitostí školy na veřejnost.

Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (profesionální dialog, výměna názorů, plodná polemika).

Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného prostředí pro žáky, zákonné zástupce a pracovníky školy.

Další vzdělávání pedagogů zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu;

prohloubit vzájemně sdílenou reflexi pedagogické zkušenosti.

 

 

 

4.       Mimotřídní a zájmová činnost

 

Cíl:

 

Začlenit tuto činnost jako nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu. Nabízet ( ve spolupráce s DDM Kralovice) práci v zájmových kroužcích, snažit se o pestrost nabídky. Chápat zájmovou činnost jako hlavní nástroj boje proti sociálně patologickým jevům.

Nabízet širokou škálu akcí, navazujících na výuku (exkurze, kulturní akce, besedy aj.)

Zaměřit se na prohloubení a rozšíření získaných dovedností v oblasti výchov (výtvarné, literární a hudební). Rozvíjet dovednosti v oblasti informačních technologií, cizích jazyků

 a sportu.


Prostředky k dosažení cíle:

 

Motivovat žáky k aktivnímu trávení volného času.

Poskytnout pestrou nabídku kroužků a zapojit do nich co největší procento žáků.


 

5.       Škola a veřejnost


Cíl:

 

Spolupracovat se zákonnými zástupci tak, aby byl přístup k výchově a vzdělání jednotný.

Zapojit zákonné zástupce do výuky a zainteresovat je na chodu školy (mimoškolní akce). Iniciovat jejich zájem o aktivní přístup k řešení problémů školy (neformální spolupráce se školskou radou).

Dodržovat zásady tzv. otevřené školy, tj. přiblížit a otevřít školu veřejnosti.

Informovat veřejnost a zřizovatele o výsledcích činnosti a získávat tak podporu

 pro zlepšování podmínek ve škole.

 

Prostředky k dosažení cíle:

 

Poskytovat informace veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a místního tisku. Umožnit zákonným zástupcům i veřejnosti návštěvu ve vyučovacích hodinách, nabídnout individuální konzultační hodiny, informovat rodiče budoucích prvňáčků, pořádat workshopy k volbě povolání pro žáky 8. a 9. ročníku.

Aktivně zapojovat žáky do kulturního dění ve městě. Připravovat kulturní akce ve spolupráci

s  partnery školy.


 

6.       Oblast materiálně-technická

         

Cíl:

 

Nadále usilovat o modernizaci objektu a materiálnětechnického vybavení školy Pečovat

o majetek školy v souladu s předpisy (opravy, údržba). Modernizovat a rekonstruovat vnitřní prostory školy, zejména místa, která žáci trvale označují za diskomfortní. (toalety, šatny).

Hledat příležitosti k posílení rozpočtu školy, usilovat o zlepšení vybavenosti školy.

 

 

Prostředky k dosažení cíle:

 

Vyhledávat možnosti čerpání finančních dotací (EU fondy, projekty MŠMT aj.), podílet se na tvorbě projektů. Spolupráce s MAP.


 

7.       Evaluace

 

Cíl:

 

Každoročně provádět rozbor výsledků práce školy do výroční zprávy.

Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky žáků, třídy, školy.

Vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky. Analyzovat důvody neúspěchu, zaměřit se na prevenci neúspěšnosti.

Prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, autoritu, vycházející z osobních

 a profesionálních kvalit.

 

Prostředky k dosažení cíle:

 

Zavést vnitřní kontrolní systém, průběžně vyhodnocovat plnění úkolů na pravidelných poradách,  docílit sebekontroly učitelů i vedení.

Výsledky vzdělávání vyhodnocovat metodickými orgány (metodická sdružení a předmětové komise), zjištění konkretizovat v autoevaluační zprávě.

 

 

 

 

 

Kontakty

Základní škola Marie Uchytilové Kralovice

Nová 730,
331 41  Kralovice
IČ: 49745280
373 397 326
731 142 206
info@zskralovice.cz
x4tjrf4

Zobrazit kontakty a mapu

Jídelníček

Otevřít jídelníček

Kontakt pro odhlášení oběda:

373 396 494
739 341 815
kucerova@zskralovice.cz

(Do 13h den předem)
nebo na www.strava.cz

Anketa
Aktuality
Zveřejněno: 23.4.2024
Ukliďme Česko
Zveřejněno: 22.4.2024
Exkurze 6.B - Truhlářství pro život
Zveřejněno: 26.3.2024
Zeměpisná olympiáda
Zveřejněno: 12.1.2024
Školní kolo olympiády z Čj
Zveřejněno: 20.12.2023
Školní kolo olympidády z Aj
Zveřejněno: 23.11.2023
Bobřík informatiky 2023 - školní výsledky
ibobr.pdf
(pdf, 521kb)
Zveřejněno: 23.10.2023
Světový den záchrany života
Zveřejněno: 20.6.2023
Zájezd Anglie
Bognor Regis 2023.pdf
(pdf, 116kb)

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 13. července 2024
a svátek má Markéta.

Projekty
 • Školní program
 • Bakaláři
 • MAS Světovina
 • Happy Snack
 • Čtení pomáha
 • Finančně gramotná škola