KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRALOVICE

 

Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Nová 730

 

Obsah:

 1. Charakteristika školy
 2. Vize
 3. Koncepce školy na období 2014 - 2019

 

I. Charakteristika školy

Název a adresa školy:  Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

                                     Nová 730, 331 41 Kralovice

Zřizovatel:  Město Kralovice, Markova 2, 331 41 Kralovice

Co můžeme nabídnout:

 • Tradici školního vzdělávání, široký spádový obvod školy
 • Školu moderního typu užívající nové formy a metody práce
 • Školu budovanou na principu otevřenosti, liberálního a demokratického přístupu, komunikativnosti
 • Modernizované učebny (jazykové, počítačové i učebny odborných předmětů)
 • Zázemí pro sportovní vyžití
 • Školní družinu se třemi odděleními (1.- 5. ročník) s nadstandardními prostorovými podmínkami
 • Samostatnou školní jídelnu
 • Informační centrum pro trávení volného času
 • Příjemné vnější i vnitřní prostředí školy
 • Menší kolektivy žáků (průměrná naplněnost tříd činí 19,8 žáků)


A proč právě k nám? / Silné stránky školy:

 • Aprobovaná výuka angličtiny od 1. třídy
 • Cizojazyčné vzdělávání ve třech jazycích (Aj, Nj, Rj)
 • Zahraniční zájezdy do Velké Británie, Německa, Rakouska
 • Plavecký,  lyžařský výcvik, dopravní výchova
 • Kvalitní program protidrogové prevence, humanitární akce
 • Péče o děti mimořádně nadané
 • Péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - vývojové poruchy učení (individuální integrace žáků do běžných tříd)
 • Tradiční, skupinové i projektové vyučování
 • Účast na sportovních akcích
 • Tuzemské exkurze (čerpání grantů KÚ Plzeň) a výlety (i vícedenní)
 • Zapojení školy do rozvojových projektů ( ICT projekt z Operačního programu EU, projekt „Kvalitní výuka“, DUMY)

 

II. Vize školy:

„Buďme školou, kde dítě, učitel i rodič jsou partnerem, nikoliv podřízeným."

Budujme školu, do které se všichni těší a neradi ji opouštějí, tj. školu, na kterou se s úctou

a láskou vzpomíná.


III. Koncepce školy na období 2014 - 2019

Jsem přesvědčena o tom, že každý ředitel/ka by měl mít jasnou vizi, kam má jeho škola směřovat. Tuto svoji vizi však nemůže naplňovat bez spolupráce s učiteli, rodiči, žáky a zřizovatelem školy. Proto by měl ředitel/ka školy  uvedeným partnerům vlastní vizi nejen představit jako hotový produkt, ale měl by také vycházet z jejich představ o budoucím vývoji školy. Při tvorbě své koncepce jsem vycházela z dotazníkového šetření mezi žáky, rodiči  a pedagogy,  které proběhlo v souvislosti s projektem Zdravá škola a programem Pohoda, do kterého se naše škola zapojila.

Při tvorbě koncepce nelze opomenout faktory, které významně ovlivňují rodiče při výběru školy. Nejnovější studie ukazují, že mezi ně patří následující kritéria:

 • Pověst školy
 • Prostředí, atmosféra, třídní učitel/ka
 • Metody výuky
 • Vybavenost školy
 • Zaměření nebo rozšířená výuka
 • Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školu

Plán dalšího rozvoje školy respektuje aktuální situaci školy, vychází z předchozí koncepce, kterou dále rozvijí; inspiruje se úspěchy, poučuje se z chyb a nedostatků.Škola má své limity - materiální, prostorové, personální i finanční, a proto je třeba se zaměřit na jejich účelné, nápadité a plné využívání. Škola má téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu jako takovou.

 

Úkoly trvalého charakteru / Priorita:

 • Poskytnout žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání podle vytvořeného školního vzdělávacího programu
 • Respektovat zásady rovného přístupu ke vzdělávání
 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě
 • Rozvíjet osobnost každého žáka, vést jej k samostatnému myšlení a sebereflexi, k týmové práci a vzájemnému hodnocení
 • Naplňovat vlastního školní vzdělávací plán ve všech ročnících, průběžně hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP
 • Posilovat roli a motivaci učitelů a snažit se o maximální kvalifikovanost
 • Budovat dobré pracovní vztahy s učiteli, vytvářet příležitosti pro spolupráci a profesionální dialog, stabilizovat kolektiv
 • Podporovat ovzduší příznivé pro růst a inovace
 • Trvale zlepšovat pracovní prostředí a podmínky práce
 • Napomáhat toku informací ve škole /neformální pracovní a provozní porady/
 • Rozvíjet loajalitu ke škole a zájem o vše, co souvisí s chodem školy
 • Rozvíjet kognitivní dovednosti žáků, podporovat projektové myšlení
 • Podporovat rozvoj gramotnosti (čtenářské, matematické, přírodovědné, počítačové i finanční), rozvoj komunikativních kompetencí
 • Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji
 • Rozvíjet a upevňovat spolupráci s rodiči a veřejností
 • Spolupracovat s PPP, nabízet žákům i rodičům kvalitní výchovnou a metodickou pomoc
 • Spolupracovat se školskou radou, zřizovatelem a sociálními partnery školy

 

Hlavní strategické cíle:

 1. Vzdělávací program školy

Cíl:

Plnit vlastní školní vzdělávací program "Učíme se pro život", se zaměřením na osvojení a utvrzení základního učiva. Postupně přehodnocovat přístup k učivu a tématickým plánům předmětů tak, aby byla potlačena encyklopedičnost výuky. Preferovat důkladné osvojení  a procvičení učiva. Rozšiřující učivo zařazovat dle schopností žáků. Realizovat mezipředmětové vazby. Vytvářet vzdělávací příležitosti pro žáky podle jejich schopností, požadavků a potřeb. Usilovat o systematický individuální přístup k žákům školy s ohledem na žáky zdravotně a sociálně znevýhodněné, žáky s vývojovými poruchami učení, ale i na žáky talentované. Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji. Nadále podporovat rozvoj ICT na škole. Spolupracovat s PPP.


Prostředky k dosažení cíle:

Účast na odborných seminářích na téma: projektové vyučování, kooperativní výuka, finanční, funkční, čtenářská a počítačová gramotnost, práce s interaktivní tabulí a účast na jazykových konferencích.

Zajistit zdroje pro výuku při nových formách a metodách práce. Oceňovat nové metody  a formy práce, preferovat jiné způsoby vyučování než frontální. Zařazovat netradiční formy výuky (výuka v přírodě, na hradě, v muzeu, aj.)

 Organizovat školní kola soutěží pro talentované žáky.

Podporovat výjezdy  žáků do Velké Británie, Německa či Rakouska. Rozšiřovat spolupráci  s anglicky mluvícím rodilým mluvčím (Davem Singletonem), umožnit konverzaci v cizím jazyce i zájemcům z řad pedagogů. Pořádat videokonference. Podporovat studium metodiky výuky cizích jazyků  u stávajících kvalifikovaných učitelů. Ocenit práci s ICT technikou,  s interaktivní tabulí.

 

 1. Organizace a řízení školy

Cíl:

Zpracovat organizační řád školy se všemi kompetencemi, organizační dokumentaci školy a vnitřní přepisy, průběžně je analyzovat a postupně inovovat dle záměru rozvoje školy a potřeb. Pružně reagovat na změny v souvislosti s novou legislativou.
Intenzivně spolupracovat se zřizovatelem, plnit jeho úkoly.
Hledat příležitosti k posílení rozpočtu školy, usilovat o zlepšení vybavenosti školy (zapojení do projektů), podávat žádosti o granty.
Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy. Podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i správních zaměstnanců, oceňovat náměty a realizaci nových postupů.
Nadále vést a zkvalitňovat webové stránky školy.
Udržovat naplněnost školy.

Prostředky k dosažení cíle:

Naprostá transparentnost ve vzahu školy ke zřizovateli, poskytovat základní, pravdivé a objektivní informace o škole, spolurozhodovat v zásadních otázkách.

Spolupracovat se školskou radou a vnímat ji jako strategického partnera.

 

 1. Klima školy, oblast personální

Cíl:

Zaměřit se na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů, jenž je dán především:

 • vztahy mezi učiteli a žáky
 • mezi učiteli a ostatními pracovníky
 • učiteli a rodiči
 • vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem
 • vztahy mezi žáky samotnými

Udržet a zvyšovat odbornou a pedagogickou způsobilost. Umožnit další osobní růst zaměstnanců.
Dbát na spolupráci a sounáležitost obou stupňů školy.
Vést žáky ke zdravému životnímu stylu i postoji.

Prostředky k dosažení cíle:

Svědomitě vykonávat práci třídního učitele, systematicky pracovat s žáky.

Získávat informace o potřebách žáků prostřednictvím "Školního parlamentu".

Zaměřit se na dodržování školního řádu a řádů učeben (PC učebna, tělocvična, kuchyňka,aj.), kontrolu prostředí učeben.

Jasně definovat cíle a přispět tím k dobré organizovanosti a správnému vedení zaměstnanců. Vytvořit jasná a přehledná pravidla odměňování ve škole.

Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, dbát na nepropustnost interních záležitostí školy na veřejnost.

Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace ( profesionální dialog, výměna názorů, plodná polemika).

 

 1. Mimotřídní a zájmová činnost

Cíl:

Začlenit tuto činnost jako nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu. Nabízet ( ve spolupráce s DDM Kralovice) práci v zájmových kroužcích, snažit se o pestrost nabídky. Chápat zájmovou činnost jako hlavní nástroj boje proti sociálně patologickým jevům.

Nabízet širokou škálu akcí, navazujících na výuku (exkurze, kulturní akce, besedy, aj.)

Zaměřit se na prohloubení a rozšíření získaných dovedností v oblasti výchov (výtvarné, literární a hudební). Rozvíjet dovednosti v oblasti informačních technologií, cizích jazyků  a sportu.

Prostředky k dosažení cíle:

Motivovat děti k aktivnímu trávení volného času.

Poskytnout pestrou nabídku kroužků a zapojit do nich co největší procento žáků.

 

 1. Škola a veřejnost

Cíl:

Spolupracovat s rodiči tak, aby výchova a vzdělání byla jednotná a rodiče cítili odpovědnost za své děti.

Zapojit rodiče do výuky a zainteresovat je na chodu školy (mimoškolní akce). Iniciovat zájem rodičů o aktivní přístup k řešení problémů školy (neformální spolupráce se školskou radou).

Dodržovat zásady tzv. otevřené školy, tj. přiblížit a otevřít školu veřejnosti.

Informovat veřejnost a zřizovatele o výsledcích činnosti a získávat tak podporu  pro zlepšování podmínek ve škole.


Prostředky k dosažení cíle:

Poskytovat informace veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy. Umožnit rodičům

i veřejnosti návštěvu ve vyučovacích hodinách, nabídnout individuální konzultační hodiny, informovat rodiče budoucích prvňáčků, pořádat workshopy k volbě povolání pro žáky 8. a 9. ročníku.

Aktivně zapojovat žáky do kulturního dění ve městě. Připravovat kulturní akce ve spolupráci s  partnery školy.

 

 1. Oblast materiálně-technická

Cíl:

Nadále usilovat o modernizaci objektu a materiálnětechnického vybavení školy. Pečovat o majetek školy v souladu s předpisy (opravy, údržba). Modernizovat a rekonstruovat vnitřní prostory školy, zejména místa, která žáci označili za diskomfortní. ( toalety, šatny).

Dokončit projekt zateplení budovy školy, výměny oken a vstupních dvěří za plastové, což by mělo výrazně snížit náklady na vytápění budov školy.

Hledat příležitosti k posílení rozpočtu školy, usilovat o zlepšení vybavenosti školy (zpracováním projektů a podáním žádostí o granty).

 

 1. Evaluace

Cíl:

Každoročně provádět rozbor výsledků práce školy do výroční zprávy.

Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky žáků, třídy, školy.

Vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky. Analyzovat důvody neúspěchu, zaměřit se na prevenci neúspěšnosti.

Prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, autoritu, vycházející z osobních  a profesionálních kvalit.


Prostředky k dosažení cíle:

Zavést vnitřní kontrolní systém, průběžně vyhodnocovat plnění úkolů na pravidelných poradách,  docílit sebekontroly učitelů i vedení.

Výsledky vzdělávání vyhodnocovat metodickými orgány (metodická sdružení a předmětové komise), zjištění konkretizovat v autoevaluační zprávě.

 

 1. Dlouhodobé cíle
 • Zachovat dobré jméno školy, obstát v konkurenci škol
 • Nadále zůstat komunitní, otevřenou školou
 • Zamezit odchodu žáků na jiné školy zkvalitňováním výuky pomocí nových metod  a forem práce
 • Vylepšovat vztah učitel - žák, podporovat důvěru mezi učitelem, žákem a rodičem
 • Větší měrou zapojovat žáky, rodiče i širokou veřejnost do života školy

Mgr. Miroslava Kronďáková