Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Termín: od 14. dubna do 30. dubna 2020

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů, tj. bez přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část, motivační se neuskuteční.

Zapisují se děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 a děti s odkladem PŠD ve školním roce 2019/2020. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31.08. 2014, vyžádají si potřebné informace u vedení školy.

Žádosti o přijetí či odklad PŠD jsou přijímány prostřednictvím datové schránky (x4tjrf4),      e-mailem s elektronickým podpisem, poštou či osobním podáním ve škole (každý všední den od 8.00  do 12.00 hod.). Žádost nelze odeslat prostým e-mailem, tj. bez elektronického podpisu!

Všechny doplňující informace a potřebné formuláře jsou ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách školy (www.zs-kralovice.cz) a v tištěné podobě v kanceláři školy.

Zákonný zástupce doručí škole následující dokumentaci:

A) Zápisní list

B) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

C) Žádost o odklad povinné školní docházky, uvažují-li rodiče o odkladu PŠD

D) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení; doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebná k žádosti o odklad (pokud již rodiče mají k dispozici)

E) Rodný list dítěte – postačí prostá kopie, není třeba úředního ověření

 

Vyrozumění o výsledku správního řízení obdrží zákonní zástupci v písemné podobě.

                                                                                     

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, stravování, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). 

Měl by:

  • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly 
  • rozumět mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřovat se srozumitelně ve větách (dobrá výslovnost) a komunikovat s dospělými
  • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.  
  • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
  • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, v případě neúspěchu nejedná impulzivně a bez zábran
  • znát svoje jméno a příjmení, věk, povolání rodičů a své bydliště
Ke stažení:                                

Zápisní list                                
Žádost o přijetí
Žádost o odklad