Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

Termín: 10. dubna 2018, 13.00 - 17.00

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení)
 • zápisní list (ke stažení)
 • žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení) – uvažují-li rodiče o odkladu
 • případná odborná či lékařská doporučení potřebná k žádosti o odklad

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů.  

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, stravování, přezouvání, osobní   hygiena, udržování pořádku). 

Měl by:

 • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly 
 • rozumět mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřovat se srozumitelně ve větách (dobrá výslovnost) a komunikovat s dospělými
 • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.  
 • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
 • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, v případě neúspěchu nejedná impulzivně a bez zábran
 • znát svoje jméno a příjmení, věk, povolání rodičů a své bydliště
Ke stažení:                                

Zápisní list                                   
Žádost o přijetí
Žádost o odklad