Obsah vzdělávacího programu školní družiny: 

Obsah zájmového vzdělávání navazuje na školní vzdělávací program I. stupně.

Žáci se učí pojmenovávat a pozorovat věci, jevy a děje v souvislostech. Poznávají sebe a své okolí , postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami a ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, učí se všímat lidských výtvorů, pozorovat je a přemýšlet o nich.Učí se vnímat a porozumět životu kolem nás.

1. Místo, kde žijeme

2. Lidé kolem nás

3. Lidé a čas

4. Rozmanitost přírody

5. Člověk a zdraví

6. Umění a kultura

7. Člověk a svět práce