ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

telefonní kontakt :     pevná linka – 373 396 760
                                     mobil – 721 474 311

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.
Umístění žáka do ŠD není nárokové.
Přijímání uchazečů je v pořadí – žáci 1.tříd zaměstnaných rodičů, dojíždějící žáci, žáci 2.tříd zaměstnaných rodičů, žáci 3. – 5. tříd zaměstnaných rodičů.

S činností je možno se seznámit:

- internetové stránky školy – školní družina – roční plán, fotografie a ukázky prací
- měsíční plán – nástěnka u hlavního vchodu
- každý měsíc písemné informace o akcích  - žádáme dodržování časů při akcích.

  • po skončení vyučování předávají učitelky žáky do jednotlivých oddělení ŠD. Vyučování končí podle stanoveného rozvrhu hodin. S rozvrhem hodin jsou rodiče seznámeni v žákovských knížkách
  • doporučujeme rodičům, aby dali žákům věci na převlečení do tělocvičny a na hřiště (dle ročního období), vše podepsané v tašce
  • pokud budete chtít změnu v odchodu proti nahlášenému času na přihlášce nebo žák nepřijde do ŠD (i pří ranní ŠD), je nutno tuto změnu oznámit písemně s datem a podpisem zák. zástupce na předtištěné omluvence (k dispozici v ŠD)
  • telefonické omluvy nejsou prokazatelné  a proto na ně nemůžeme brát zřetel !
  • vzhledem k zajištění pitného režimu dávejte žákům dostatek tekutin do ŠD. Je též možné zakoupit pití v automatu
  • po propuštění žáka ze ŠD nese rodič plnou odpovědnost za jeho bezpečnost
  • příchod do ranní ŠD od 6,15 do 7,30 hod. - po 15 minutách (děti zvoní na oddělení)
  • rodič zapíše čas příchodu do přihlášky. Pokud žák nebude řádně písemně omluvena nedostaví se ve stanovený čas, informuje vychovatelka rodiče telefonicky ( SMS)
  • při vyzvedávání dětí zvoňte vždy u hlavního vchodu, a to pouze na oddělení, do kterého  je vaše dítě zařazeno. Pokud tak neučiníte, na vaši žádost nebude brán zřetel!
  • vzhledem k bezpečnosti dětí a organizace činnosti není možné, aby se děti vracely po ukončení kroužků a ZUŠ do ŠD

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

- za celotýdenní docházku a docházku 4 dny v týdnu                     150 Kč měsíčně
 

Částka je vybírána pololetně bezhotovostně, vždy na začátku školního roku a v pololetí. Pokud bude docházka přerušena během pololetí nebo žák bude odhlášen na některý den v týdnu, pololetní částka se nekrátí. Úplata může být snížena dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči (podle zákona č. 117/1995 Sb.).


POSTUP PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA

Postup při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze školní družiny do konce provozní doby ( t.j. 16,00 hod.).Vychovatelka je povinna:

1) kontaktovat se telefonicky se zákonným zástupcem žáka
2) v případě neúspěchu  ( do 17,00 hod.) - kontaktovat se s místním oddělením Policie a odborem sociálních věcí
3) vyčkat s žákem na rozhodnutí  Policie a sociálního odboru o umístění dítěte do vhodného zařízení
4) v žádném případě neopustit žáka, po vyřešení situace předat do rukou zákonného zástupce


KDYKOLIV SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT S DOTAZEM NEBO SE NA NÁS PŘIJÍT PODÍVAT. RÁDI VÁS UVIDÍME!.