Řád školní jídelny

 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,40 do 13,30 hodin.
   
 2. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky, přezují se a převléknou po hodinách TV a PČ. Vyučující odvádí třídu ze šatny do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny, kdy v umyvárně před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou. Pak se žáci seřadí před vstupem do jídelny.
   
 3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
   
 4. Žáci, kteří přicházejí do jídelny z pavilonu u tělocvičen a jiných škol, odloží své tašky a svršky na předem určených místech.
   
 5. Žáci při vstupu do jídelny vyčkávají na pokyn dozorujícího učitele.
   
 6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
   
 7. Před vydáním oběda si v klidu připraví příbor a tác.
   
 8. Jídlo je vydáváno po předložení platné stravovací karty. V případě, že žák kartu ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří předložili platné karty. Stejný způsob se uplatňuje i v případě, že žák ponechal kartu doma.
   
 9. Při přenosu jídle se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
   
 10. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.
   
 11. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévky, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
   
 12. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy  úrazů a oznamuje úraz ředitelce školy, do které žák dochází. Ředitelky školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
   
 13. Při ztrátě, nebo poškození stravovací karty je nutné zakoupit si novou. Pokud strávník kartu zapomene, ohlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní lístek. Pokud strávník zapomene kartu častěji (max. 3x v měsíci), oběd mu nemusí být vydán.


Pokyny pro strávníky 

Vždy od  1. září je nutné osobně nebo po telefonu přihlásit strávníka ve školní jídelně ZŠ Kralovice.

Zajistit souhlas s inkasním způsobem placení stravy a to vždy k 15.-20. v daném měsíci a zajistit na tento termín potřebný zůstatek peněžních prostředků na svém účtu.
Zrušení účtu nebo nedostatek peněžních prostředků na účtu ihned strávník nahlásí ve školní jídelně.

Není-li platba z účtu provedena, zaplatí dlužník dlužnou částku neprodleně ve ŠJ v hotovosti nebo složenkou. Pokud se tak nestane, je žák vyřazen ze stravování.
Pokud nebude dlužná částka uhrazena do 1 měsíce, bude věc předána ředitelce ZŠ Kralovice a částka vymáhána soudně.

V době nemoci poskytne ŠJ výdej oběda do jídlonosičů pouze první den, další dny je nutno odhlásit /Sbírka zákonů č. 107/2005 o školním stravování/. Pokud strávník tak neučiní, bude mu účtována cena oběda včetně režie.

Obědy je možno odhlásit  do 13.00 hod. předešlého dne na tel. čísle: 373 396 494.


Doporučený vzor pro sestavování jídelníčků na měsíc zde  (pdf, 48kB)